Стартиране изпълнението на договор

№ BG-RRP-3.005-5007-C01

На 10.7.2023 г. АСПИД ООД подписа договор BG-RRP-3.005-5007-C01 по проект с
наименование „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и
киберсигурността в малките и средните предприятия” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и
комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, по
Национален план за възстановяване и устойчивост.

Кратко описание на проекта/информацията

Изграждане на корпоративен уебсайт и на система за управление на съхранението и
споделянето на информация чрез които Аспид ООД ще може да разгърне пълния си потенциал
и да увеличи конкурентоспособността си.

Цел/и на проекта/информацията

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на
икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и
комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на
малките и средните предприятия (МСП).

Краен получател: АСПИД ООД

Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023 г.

Край: 10.01.2024 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Аспид ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.